Thursday, March 12, 2009

Sonnet made with 14 faces smashed against keyboards (mine is the last)

/jk uuiopjjjjjjjjjjmnu
kmjkm kuhgfrdftgyhujikoloikhygftrtgyhujikopolimhbgf
b nytthhhhhhhhhhhhhhy bbbbb6 ybun y 6g
78uyi6kr4truim,jkkuj78iy7u8ikj7ui86y7u6iy

p;lpyu76jhrfe4rgtfyu76uyjujikuuikj8uik
ug76hjn
t5rfgb]\
hny,µm hh b

3ukkn3qwll
bg ngm,
fgvrt
nb bvh iuu7yyt y y

fg btzhbj
vkhi

No comments: